Serieuze stap in de goeie richting van een ambitieus voornemen.

Vanaf oktober start de ophaling van de Diftar – containers voor restafval.

De Panne wil de properste kustgemeente worden …

In de gemeenteraad van maandag werden een aantal nieuwe reglementen gestemd of besproken.  Hieronder de tekst van mijn toelichting waarin de principes worden uitgelegd. Een verdere, uitgebreide communicatieronde loopt deze zomer.

 

 

Op de gemeenteraad staan een aantal punten te bespreking en ter stemming betreffende het afvalbeleid en de regeling van de ophaling van het restafval.

 

Deze beleidsteksten vormen een belangrijk onderdeel van het streefdoel van het gemeentebestuur om van De Panne de properste kustgemeente te maken.  Het is uiteindelijk de kiezer die volgend jaar zal bepalen of het bestuur daarin is geslaagd of niet.  Wat op vandaag voorligt werd in het begin van de legislatuur voorgesteld in het “beleidsplan De Panner Proper” en krijgt vandaag voor een groot deel uitwerking.

 

De voorbije jaren werden onder de noemer De Panne Proper reeds heel wat maatregelen getroffen die reeds op vandaag resultaten genereren.  We durven zeker stellen dat het straatbeeld er op vandaag properder bijligt dan in het verleden. 

De Technische Dienst van collega Johan Blieck investeerde heel wat middelen in mensen en machines en dat loont.  Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan de 100 nieuwe grotere straatvuilbakken en de 70 die er nog aankomen, de nieuwe straatveegmachines, de stoommachine en de optimalisering / uitbreiding van de personeelsinzet tijdens het toeristische seizoen.  Bovendien voelt het bestuur zich gesterkt door opmerkingen van bewoners én bezoekers dat De Panne er properder bij ligt dan enkele jaren geleden.  Op goeie weg dus, maar zeker nog niet de doelstelling behaald.

 

 

De reglementen die deze avond ter stemming of ter bespreking liggen, zijn het resultaat van heel wat besprekingen tussen bestuur, gemeentelijke diensten, private spelers uit de immosector en externe partners waaronder de afvalcommunale. 

 

De concrete aanleiding tot het aanpassen van de gemeentelijke reglementering is het invoeren van het systeem van Diftar containers voor het ophalen van restafval.  De Panne is naar mijn weten de eerste kustgemeente die de Diftarcontainers voor restafval invoert op het volledige grondgebied.

 

Gezien de burger in de toekomst zal kunnen kiezen uit drie verschillende manieren om van zijn huishoudelijk restafval af te raken, vindt het bestuur het opportuun om nu reeds de nodige beslissingen te nemen of de nodige info te verschaffen betreffende de andere manieren.

 

De drie manieren om als burger van het huishoudelijk afval te raken:

 

 • Via de klassieke huisvuilzak
 • Via de rest-diftarcontainer
 • Via de toekomstige afvalstraatjes.

 

Door de maatregelen die vandaag worden gestemd of besproken,  streven we uiteindelijk het doel na om onze gemeente op termijn “vuilzakvrij” te krijgen.  Immers, vuilzakken of illegaal geplaatste supermarktzakjes zijn oorzaak nummer 1 van zwerfafval.  Meeuwen, katten en ongedierte knagen deze zakken open.  Op vandaag is het standaardprocedure voor de reinigingsdienst om na een drukke toeristische dag de straten zwerfvuil – vrij te krijgen.  Dit is bijzonder arbeidsintensief, de kost hiervan voor de gemeenschap kan maar moeilijk overschat worden.

 

Onze gemeente volledig vuilzak-vrij krijgen, lijkt een onhaalbare kaart.  Nochtans is het bestuur ervan overtuigd dat dit geen utopie hoeft te zijn. 

Hoewel de burger de keuze zal behouden tussen de drie bovenstaande manieren, zal er via slimme tarifering en een aantal duidelijke investeringen de nadruk gelegd worden op de twee alternatieven voor de huisvuilzak.  Slimme tarifering betekent dat je als burger centen kan besparen door één van de twee alternatieven te gebruiken.  Een kat dient echter een kat genoemd te worden: vanaf dat beide alternatieve systemen operationeel zijn, zal de prijs van de huisvuilzak stijgen van 1 naar 1,5 eur.  Deze prijsaanpassing zit er al jaren aan te komen en wordt pas ingevoerd eens de burger de keuze heeft voor de goedkopere alternatieven.  Belangrijke voetnoot: bij handelaars kost een huisvuilzak momenteel 1,3 tot 1,5 eur ipv de 1 eur op het recyclagepark of op de Dienst Toerisme.

 

We wensen dus in eerste instantie zoveel mogelijk bewoners én tweedeverblijvers te overhalen om over te stappen naar een rest-diftarcontainer.  De vandaag voorgestelde reglementering voorziet hiervoor een aantal incentives bovenop het gebruikersgemak van de rest-diftarcontainers.   We streven in de eerste ronde (voor oktober) naar een ambitieuze 400 instappende huishoudens en tegen einde 2018 op 25% van de huishoudens van De Panne & Adinkerke.

 

Wie instapt in deze eerste ronde krijgt tot 10 eur krediet, betaalt geen waarborg en betaalt geen huur voor de container.  Daarnaast is het gemeentebestuur ervan overtuigd dat voornamelijk het gebruiksgemak van een rest-diftarcontainer de burger zal overhalen om in het systeem in te stappen.

Om de bevolking vertrouwd te maken met het systeem wordt een uitgebreide infocampagne op poten gezet die tijdens de zomermaanden zal lopen.  Via een speciale editie van de afvalkrant zal het systeem uitvoerig worden uitgelegd, er worden infosessies gepland en ook tijdens het tweedeverblijversweekend zal het systeem in vier talen worden toegelicht aan de tweedeverblijvers.

 

 

 

Het tweede alternatief betreft de ondergondse betaalcontainers (OBC’s).  Dit systeem is reeds volledig ingeburgerd in een groot aantal grootsteden en ondertussen ook in diverse kustgemeenten en is heel positief te evalueren.  Om tot het juiste concept te komen werd er op verkenning getrokken naar Nederland, waar zowel het aanbod van de producenten werd gescreend, als bij een aantal gemeenten in Nederland en in Vlaanderen.

 

Er werd een budget voorzien van maar liefst 550 000 eur voor de installatie van een 30-tal ondergrondse betaalcontainers en een 6-tal volledige afvalstraatjes.

De OBC’s worden geplaatst op plaatsen waar voornamelijk veel vakantieverhuur is.  Toeristen, die in De Panne een vakantiewoning of appartement huren, zijn vaak (soms ongewild) de oorzaak van heel wat zwerfvuil omdat zij bij vertrek vaak niet op reguliere wijze van hun afval afraken.  We kennen allemaal de beelden van de hopen afvalzakken (reglementair of niet) die aan de zijstraten van de zeedijk liggen.

Op vandaag zijn er drie OBC’s en die worden heel goed gebruikt.  Het bewijs dus dat het systeem werkt en dat velen zich bewust zijn van het probleem om op een correcte wijze het afval kwijt te raken.

 

Gekoppeld aan deze OBC’s is het voorstel dat deze avond (punt X van de agenda) weliwaar besproken zal worden maar nog niet gestemd kan worden.  Het reglement is volledig nieuw; geen enkel reglement in Vlaanderen heeft kunnen dienen als voorbeeld.  Hoewel het reglement werd opgesteld met juridisch advies, zijn er nog een aantal technische vragen vanwege het agentschap voor binnenlands bestuur die eerst vertaald moeten worden.

 

De inhoud van dit reglement betreft de verplichte bijdrage van huurders van een vakantiewoning die per nacht en per vakantiewoning- of appartement 1,5 eur zal bedragen.  In ruil hiervoor investeert het Gemeentebestuur heel fors in infrastructuur: op 30 locaties zal een OBC ter beschikking staan waarin zij hun afval tot tweemaal per 24 uur kunnen in kwijtraken.  Men hoeft geen officiële huisvuilzak meer te kopen, men loopt geen risico meer op een GAS-boete van max 350 eur, de OBC is vlot en op korte wandelafstand bereikbaar. 

De bediening van deze OBC’s verloopt via een electronische kaart, die zal worden overhandigd door de eigenaar van de vakantiewoning OF het immokantoor. 

De verplichte bijdrage zal worden geïnd via de eigenaar OF het immokantoor.  Met hen zal een beheersovereenkomst worden gesloten en in ruil voor hun administratief werk kunnen zullen zij hiervoor een vergoeding krijgen.

 

Met de grootste verehuurkantoren werd hierover uitgbreid overlegd.  Zij stellen terecht dat dit een administratieve last betekent doch dat het belangrijker is dat De Panne proper is. Voorwaarde is echter dat er voldoende OBC’s geplaatst worden en dat die geconcentreerd worden in de zones waar veel wordt verhuurd zoals Zeedijk en Dynastielaan.  De 1,5 eur /nacht/vakantiewoning zal volgens het meerendeel van de door ons gecontacteerde immokantoren niet zorgen voor een concurrentieel nadeel van De Panne ten opzichte van andere kustgemeenten.  Integendeel: voor service is de vakantieganger bereid te betalen.  En, laat ons eerlijk zijn, vaak draait de belastingbetaler in De Panne op voor het afval dat vaak en masse wordt achtergelaten door huurders van een vakantiewoning.

 

 

 

Ook de Pannenaar of tweedeverblijver zal deze OBC’s kunnen gebruiken.  Indien zij dit doen, betalen ze het minst: ongeveer de helft van de prijs van een huisvuilzak.  Immers, het principe is: hoe meer voordeel voor de gemeente (lees: hoe minder werk); hoe goedkoper voor de Pannenaar of tweedeverblijver.

 

Afval storten in een OBC kan voor een Pannenaar of tweedeverblijvers middels hetzelfde systeem doch met een persoonlijke electronische kaart en zal worden verrekend via een lopende rekening die wordt beheerd door de IVVO (afval-intercommunale).  Dit is op vandaag ook al zo voor de toegang en de kosten verbonden aan het recyclagepark en verloopt zonder noemenswaardige problemen.

 

De reglementering betreffende het gebruik van – en de betaling voor de OBC’s gaat pas van kracht eens alle systemen zijn geplaatst en de voorliggende reglementering werd verfijnd.  Er zal hiertoe nog uitgebreid overleg plaatsvinden met de sector en ook de milieuraad zal nog om adies gevraagd worden.  Momenteel wordt het bestek geschreven, worden de voorgestelde lokaties technisch onderzocht (geen sinecure) en binnen enkele weken start een proefproject op Keesjesdreef waarvoor bereidwillige bewoners met medewerking van het wijkcomité d’Achte zullen fungeren als “testpersonen”.  Daarnaast is uit overleg gebleken dat voor sommige situaties “maatwerk” nodig zal zijn, bvb bij de vakantieparken Duinendale, enkele appartementsgebouwen met een collectief afvalsysteem en de mogelijke ontwikkelingen Zeepark edm.

 

Naast de 30 lokaties voor de OBC’s worden tevens zes volledige afvalstraatjes gepland.  Deze komen op strategisch gekozen plaatsen met voldoende bereikbaarheid, weinig overlast doch wel met voldoende sociale controle.  In een afvalstraatje kan niet alleen restafval ter betaling worden aangeboden, doch ook gratis karton, PMD en glas.  Eén en ander is echter afhankelijk van de Vlaamse Overheid, die experimenteert met een bijkomende ophaling van harde plastics en de gezamelijke ophaling van wit-gekleurd glas.

 

Bij een van de volgende gemeenteraden zal tevens een aanpassing van het politiereglement worden voorgesteld.  De wijze waarop afval wordt aangeboden via een rest-diftarcontainer of een OBC dient immers goed beschreven.  En, het weze duidelijk dat ook de controlemechanismen moeten worden bepaald.  Binnen onze gemeentegrenzen zijn op vandaag nog steeds té veel mensen die het niet zo nauw nemen met het sluikstorten van supermarktzakjes.  Nog al te vaak zie je bewoners, tweedeverblijvers of vakantiegangers de voordeur verlaten in peignoir en op pantoffels om de straatvuilbak vol te duwen.  Een GAS boete is niet aangenaam, maar is helaas soms de enige manier om hardleerse asociale overtreders tot inkeer te doen komen.  Gelukkig is het meerendeel van onze bevolking wél begaan met het straatbeeld en wordt er op vandaag goed buitengezet.

 

Dus: samenvattend:

 

Vandaag stemmen en bespreken we een aantal reglementen die de afvalophaling regelen.  In eerste instantie hopen we zoveel mogelijk Pannenaars en tweedeverblijvers met een incentive van 10 eur te overhalen om vrijwillig  in het systeem van de rest-diftarcontainers te stappen.  De communicatie hiervoor verloopt tijdens de zomer en de eerste ophaling is voorzien vanaf oktober.  We mikken in eerste fase op 400 aansluitende gezinnen.

 

Daarnaast wordt deze avond een reglement voorgesteld doch niet gestemd voor een verplichte bijdrage van 1,5 eur / nacht / vakantiewoning, die van de toerist-verblijver wordt geïnd door het immokantoor of verhuurder en waarop zij een commissie kunnen bekomen.  In ruil voor deze beperkte bijdrage kunnen toerist-verblijvers zonder bijkomende kosten op 30 strategisch locaties hun afval kwijt in een ondergrondse betaal container.  Deze reglementering is nieuw in Vlaanderen en alvorens de definitieve goedkeuring door de gemeenteraad is nog overleg en advies gepland met het agentschap voor binnenlands bestuur. 

Daarnaast worden zes volledige afvalstraatjes gepland.  De investering voor deze afvalstraatjes en OBC’s bedraagt om en bij de 550 000 eur.

Eens alle alternatieven zijn geïmplementeerd (streefdoel 1 juli 2018), zal de prijs van de huisvuilzak stijgen tot 1,5 eur.

Wie echter slim omgaat met z’n afval, voldoende sorteert én het afval ofwel laat ophalen via een rest-diftarcontainer of zelf wegbrengt naar een OBC of afvalstraatje, zal profijt doen voor zijn afvalkost én zorgt voor een netter straatbeeld.

 

 

De voorgestelde punten zijn het resultaat van heel wat overleg met de sector en heel wat diensten.  Hoewel ik me er bewust van ben dat de het perfect sluitende reglement niet bestaat, ben ik er van overtuigd hier vandaag een belangrijke stap voor te stellen in het door de bevolking gedragen plan om van De Panne de properste kustgemeente te maken.

Bram Degrieck

Facebook Comments

4 reacties op “Serieuze stap in de goeie richting van een ambitieus voornemen.

 1. Veel wetten en reglementen voor het bekomen van een propere omgeving.
  De nodige werk inspanningen worden door de verantwoordelijken met zorg uitgevoerd.
  Meeste bewoners vakantiegangers danken hen hiervoor en waarderen het ten zeerste en treffen zelf de nodige aangeduide schikkingen.
  Uitzonderingen zorgen voor problemen.
  Een verkeerd geplaatste of achter gelaten huisvuilzak en een meeuw zorgt voor een bevuilde omgeving.
  De verantwoordelijkheid ligt bij de mensen zelf,doch bij sommigen ver te zoeken.
  Waarom geen grotere vaste vuilbakken die ’s morgens en ’s avonds geledigd worden tijdens de piekperioden.
  Of meerdere betaalcontainers die geledigd worden telkens als ze vol zijn.
  En niet als ze al omringd zijn door zakken van mensen die container wenste te gebruiken doch deze was reeds vol
  Het is niet simpel maar het is niet alleen proper willen zijn,nu nog een bijkomende zorg van het juiste kaartje voor de vuilnis bij te hebben.
  De wil ien mogelijkheid is er om er iets aan te doen,doch zoals altijd de enkelingen kunnen het uitgedokterd systeem altijd kraken.
  Sukses wij zorgen nu reeds voor de restafval op de juiste plaats en uur voor wat ons deel of huurders betreft.

 2. goede voornemens,wij gaan zeker gebruiken,gemakkelijk met wieltje,en kan veel meer erin en geen vuilzak meer die kapot gaat als hij te zwaar is,toch zijn die vuilzak heel gevoelig om te scheuren dus wij gaan ervoor met groot container

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.