Serieuze stap in de goeie richting van een ambitieus voornemen.

Vanaf oktober start de ophaling van de Diftar – containers voor restafval.

De Panne wil de properste kustgemeente worden …

In de gemeenteraad van maandag werden een aantal nieuwe reglementen gestemd of besproken.  Hieronder de tekst van mijn toelichting waarin de principes worden uitgelegd. Een verdere, uitgebreide communicatieronde loopt deze zomer.

 

 

Op de gemeenteraad staan een aantal punten te bespreking en ter stemming betreffende het afvalbeleid en de regeling van de ophaling van het restafval.

 

Deze beleidsteksten vormen een belangrijk onderdeel van het streefdoel van het gemeentebestuur om van De Panne de properste kustgemeente te maken.  Het is uiteindelijk de kiezer die volgend jaar zal bepalen of het bestuur daarin is geslaagd of niet.  Wat op vandaag voorligt werd in het begin van de legislatuur voorgesteld in het “beleidsplan De Panner Proper” en krijgt vandaag voor een groot deel uitwerking.

 

De voorbije jaren werden onder de noemer De Panne Proper reeds heel wat maatregelen getroffen die reeds op vandaag resultaten genereren.  We durven zeker stellen dat het straatbeeld er op vandaag properder bijligt dan in het verleden. 

De Technische Dienst van collega Johan Blieck investeerde heel wat middelen in mensen en machines en dat loont.  Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan de 100 nieuwe grotere straatvuilbakken en de 70 die er nog aankomen, de nieuwe straatveegmachines, de stoommachine en de optimalisering / uitbreiding van de personeelsinzet tijdens het toeristische seizoen.  Bovendien voelt het bestuur zich gesterkt door opmerkingen van bewoners én bezoekers dat De Panne er properder bij ligt dan enkele jaren geleden.  Op goeie weg dus, maar zeker nog niet de doelstelling behaald.

 

 

De reglementen die deze avond ter stemming of ter bespreking liggen, zijn het resultaat van heel wat besprekingen tussen bestuur, gemeentelijke diensten, private spelers uit de immosector en externe partners waaronder de afvalcommunale. 

 

De concrete aanleiding tot het aanpassen van de gemeentelijke reglementering is het invoeren van het systeem van Diftar containers voor het ophalen van restafval.  De Panne is naar mijn weten de eerste kustgemeente die de Diftarcontainers voor restafval invoert op het volledige grondgebied.

 

Gezien de burger in de toekomst zal kunnen kiezen uit drie verschillende manieren om van zijn huishoudelijk restafval af te raken, vindt het bestuur het opportuun om nu reeds de nodige beslissingen te nemen of de nodige info te verschaffen betreffende de andere manieren.

 

De drie manieren om als burger van het huishoudelijk afval te raken:

 

 • Via de klassieke huisvuilzak
 • Via de rest-diftarcontainer
 • Via de toekomstige afvalstraatjes.

 

Door de maatregelen die vandaag worden gestemd of besproken,  streven we uiteindelijk het doel na om onze gemeente op termijn “vuilzakvrij” te krijgen.  Immers, vuilzakken of illegaal geplaatste supermarktzakjes zijn oorzaak nummer 1 van zwerfafval.  Meeuwen, katten en ongedierte knagen deze zakken open.  Op vandaag is het standaardprocedure voor de reinigingsdienst om na een drukke toeristische dag de straten zwerfvuil – vrij te krijgen.  Dit is bijzonder arbeidsintensief, de kost hiervan voor de gemeenschap kan maar moeilijk overschat worden.

 

Onze gemeente volledig vuilzak-vrij krijgen, lijkt een onhaalbare kaart.  Nochtans is het bestuur ervan overtuigd dat dit geen utopie hoeft te zijn. 

Hoewel de burger de keuze zal behouden tussen de drie bovenstaande manieren, zal er via slimme tarifering en een aantal duidelijke investeringen de nadruk gelegd worden op de twee alternatieven voor de huisvuilzak.  Slimme tarifering betekent dat je als burger centen kan besparen door één van de twee alternatieven te gebruiken.  Een kat dient echter een kat genoemd te worden: vanaf dat beide alternatieve systemen operationeel zijn, zal de prijs van de huisvuilzak stijgen van 1 naar 1,5 eur.  Deze prijsaanpassing zit er al jaren aan te komen en wordt pas ingevoerd eens de burger de keuze heeft voor de goedkopere alternatieven.  Belangrijke voetnoot: bij handelaars kost een huisvuilzak momenteel 1,3 tot 1,5 eur ipv de 1 eur op het recyclagepark of op de Dienst Toerisme.

 

We wensen dus in eerste instantie zoveel mogelijk bewoners én tweedeverblijvers te overhalen om over te stappen naar een rest-diftarcontainer.  De vandaag voorgestelde reglementering voorziet hiervoor een aantal incentives bovenop het gebruikersgemak van de rest-diftarcontainers.   We streven in de eerste ronde (voor oktober) naar een ambitieuze 400 instappende huishoudens en tegen einde 2018 op 25% van de huishoudens van De Panne & Adinkerke.

 

Wie instapt in deze eerste ronde krijgt tot 10 eur krediet, betaalt geen waarborg en betaalt geen huur voor de container.  Daarnaast is het gemeentebestuur ervan overtuigd dat voornamelijk het gebruiksgemak van een rest-diftarcontainer de burger zal overhalen om in het systeem in te stappen.

Om de bevolking vertrouwd te maken met het systeem wordt een uitgebreide infocampagne op poten gezet die tijdens de zomermaanden zal lopen.  Via een speciale editie van de afvalkrant zal het systeem uitvoerig worden uitgelegd, er worden infosessies gepland en ook tijdens het tweedeverblijversweekend zal het systeem in vier talen worden toegelicht aan de tweedeverblijvers.

 

 

 

Het tweede alternatief betreft de ondergondse betaalcontainers (OBC’s).  Dit systeem is reeds volledig ingeburgerd in een groot aantal grootsteden en ondertussen ook in diverse kustgemeenten en is heel positief te evalueren.  Om tot het juiste concept te komen werd er op verkenning getrokken naar Nederland, waar zowel het aanbod van de producenten werd gescreend, als bij een aantal gemeenten in Nederland en in Vlaanderen.

 

Er werd een budget voorzien van maar liefst 550 000 eur voor de installatie van een 30-tal ondergrondse betaalcontainers en een 6-tal volledige afvalstraatjes.

De OBC’s worden geplaatst op plaatsen waar voornamelijk veel vakantieverhuur is.  Toeristen, die in De Panne een vakantiewoning of appartement huren, zijn vaak (soms ongewild) de oorzaak van heel wat zwerfvuil omdat zij bij vertrek vaak niet op reguliere wijze van hun afval afraken.  We kennen allemaal de beelden van de hopen afvalzakken (reglementair of niet) die aan de zijstraten van de zeedijk liggen.

Op vandaag zijn er drie OBC’s en die worden heel goed gebruikt.  Het bewijs dus dat het systeem werkt en dat velen zich bewust zijn van het probleem om op een correcte wijze het afval kwijt te raken.

 

Gekoppeld aan deze OBC’s is het voorstel dat deze avond (punt X van de agenda) weliwaar besproken zal worden maar nog niet gestemd kan worden.  Het reglement is volledig nieuw; geen enkel reglement in Vlaanderen heeft kunnen dienen als voorbeeld.  Hoewel het reglement werd opgesteld met juridisch advies, zijn er nog een aantal technische vragen vanwege het agentschap voor binnenlands bestuur die eerst vertaald moeten worden.

 

De inhoud van dit reglement betreft de verplichte bijdrage van huurders van een vakantiewoning die per nacht en per vakantiewoning- of appartement 1,5 eur zal bedragen.  In ruil hiervoor investeert het Gemeentebestuur heel fors in infrastructuur: op 30 locaties zal een OBC ter beschikking staan waarin zij hun afval tot tweemaal per 24 uur kunnen in kwijtraken.  Men hoeft geen officiële huisvuilzak meer te kopen, men loopt geen risico meer op een GAS-boete van max 350 eur, de OBC is vlot en op korte wandelafstand bereikbaar. 

De bediening van deze OBC’s verloopt via een electronische kaart, die zal worden overhandigd door de eigenaar van de vakantiewoning OF het immokantoor. 

De verplichte bijdrage zal worden geïnd via de eigenaar OF het immokantoor.  Met hen zal een beheersovereenkomst worden gesloten en in ruil voor hun administratief werk kunnen zullen zij hiervoor een vergoeding krijgen.

 

Met de grootste verehuurkantoren werd hierover uitgbreid overlegd.  Zij stellen terecht dat dit een administratieve last betekent doch dat het belangrijker is dat De Panne proper is. Voorwaarde is echter dat er voldoende OBC’s geplaatst worden en dat die geconcentreerd worden in de zones waar veel wordt verhuurd zoals Zeedijk en Dynastielaan.  De 1,5 eur /nacht/vakantiewoning zal volgens het meerendeel van de door ons gecontacteerde immokantoren niet zorgen voor een concurrentieel nadeel van De Panne ten opzichte van andere kustgemeenten.  Integendeel: voor service is de vakantieganger bereid te betalen.  En, laat ons eerlijk zijn, vaak draait de belastingbetaler in De Panne op voor het afval dat vaak en masse wordt achtergelaten door huurders van een vakantiewoning.

 

 

 

Ook de Pannenaar of tweedeverblijver zal deze OBC’s kunnen gebruiken.  Indien zij dit doen, betalen ze het minst: ongeveer de helft van de prijs van een huisvuilzak.  Immers, het principe is: hoe meer voordeel voor de gemeente (lees: hoe minder werk); hoe goedkoper voor de Pannenaar of tweedeverblijver.

 

Afval storten in een OBC kan voor een Pannenaar of tweedeverblijvers middels hetzelfde systeem doch met een persoonlijke electronische kaart en zal worden verrekend via een lopende rekening die wordt beheerd door de IVVO (afval-intercommunale).  Dit is op vandaag ook al zo voor de toegang en de kosten verbonden aan het recyclagepark en verloopt zonder noemenswaardige problemen.

 

De reglementering betreffende het gebruik van – en de betaling voor de OBC’s gaat pas van kracht eens alle systemen zijn geplaatst en de voorliggende reglementering werd verfijnd.  Er zal hiertoe nog uitgebreid overleg plaatsvinden met de sector en ook de milieuraad zal nog om adies gevraagd worden.  Momenteel wordt het bestek geschreven, worden de voorgestelde lokaties technisch onderzocht (geen sinecure) en binnen enkele weken start een proefproject op Keesjesdreef waarvoor bereidwillige bewoners met medewerking van het wijkcomité d’Achte zullen fungeren als “testpersonen”.  Daarnaast is uit overleg gebleken dat voor sommige situaties “maatwerk” nodig zal zijn, bvb bij de vakantieparken Duinendale, enkele appartementsgebouwen met een collectief afvalsysteem en de mogelijke ontwikkelingen Zeepark edm.

 

Naast de 30 lokaties voor de OBC’s worden tevens zes volledige afvalstraatjes gepland.  Deze komen op strategisch gekozen plaatsen met voldoende bereikbaarheid, weinig overlast doch wel met voldoende sociale controle.  In een afvalstraatje kan niet alleen restafval ter betaling worden aangeboden, doch ook gratis karton, PMD en glas.  Eén en ander is echter afhankelijk van de Vlaamse Overheid, die experimenteert met een bijkomende ophaling van harde plastics en de gezamelijke ophaling van wit-gekleurd glas.

 

Bij een van de volgende gemeenteraden zal tevens een aanpassing van het politiereglement worden voorgesteld.  De wijze waarop afval wordt aangeboden via een rest-diftarcontainer of een OBC dient immers goed beschreven.  En, het weze duidelijk dat ook de controlemechanismen moeten worden bepaald.  Binnen onze gemeentegrenzen zijn op vandaag nog steeds té veel mensen die het niet zo nauw nemen met het sluikstorten van supermarktzakjes.  Nog al te vaak zie je bewoners, tweedeverblijvers of vakantiegangers de voordeur verlaten in peignoir en op pantoffels om de straatvuilbak vol te duwen.  Een GAS boete is niet aangenaam, maar is helaas soms de enige manier om hardleerse asociale overtreders tot inkeer te doen komen.  Gelukkig is het meerendeel van onze bevolking wél begaan met het straatbeeld en wordt er op vandaag goed buitengezet.

 

Dus: samenvattend:

 

Vandaag stemmen en bespreken we een aantal reglementen die de afvalophaling regelen.  In eerste instantie hopen we zoveel mogelijk Pannenaars en tweedeverblijvers met een incentive van 10 eur te overhalen om vrijwillig  in het systeem van de rest-diftarcontainers te stappen.  De communicatie hiervoor verloopt tijdens de zomer en de eerste ophaling is voorzien vanaf oktober.  We mikken in eerste fase op 400 aansluitende gezinnen.

 

Daarnaast wordt deze avond een reglement voorgesteld doch niet gestemd voor een verplichte bijdrage van 1,5 eur / nacht / vakantiewoning, die van de toerist-verblijver wordt geïnd door het immokantoor of verhuurder en waarop zij een commissie kunnen bekomen.  In ruil voor deze beperkte bijdrage kunnen toerist-verblijvers zonder bijkomende kosten op 30 strategisch locaties hun afval kwijt in een ondergrondse betaal container.  Deze reglementering is nieuw in Vlaanderen en alvorens de definitieve goedkeuring door de gemeenteraad is nog overleg en advies gepland met het agentschap voor binnenlands bestuur. 

Daarnaast worden zes volledige afvalstraatjes gepland.  De investering voor deze afvalstraatjes en OBC’s bedraagt om en bij de 550 000 eur.

Eens alle alternatieven zijn geïmplementeerd (streefdoel 1 juli 2018), zal de prijs van de huisvuilzak stijgen tot 1,5 eur.

Wie echter slim omgaat met z’n afval, voldoende sorteert én het afval ofwel laat ophalen via een rest-diftarcontainer of zelf wegbrengt naar een OBC of afvalstraatje, zal profijt doen voor zijn afvalkost én zorgt voor een netter straatbeeld.

 

 

De voorgestelde punten zijn het resultaat van heel wat overleg met de sector en heel wat diensten.  Hoewel ik me er bewust van ben dat de het perfect sluitende reglement niet bestaat, ben ik er van overtuigd hier vandaag een belangrijke stap voor te stellen in het door de bevolking gedragen plan om van De Panne de properste kustgemeente te maken.

Bram Degrieck

Facebook Comments

Foto Michel.

Foto Michel is niet meer.

Ik vermoed dat zowat elke Pannenaar er wel is binnen geweest:

 • trapjes naar beneden, winkel binnen
 • “’t is voor een pasfoto”
  • kom maar mee naar boven
 • draaitrap naar boven met spiegels
  • zet je maar op de stoel, “moe je nog jen ôar kammn?”
 • foto
  • haardroger, machientje om foto’s te snijden, kartonnen etuitje

Foto Michel nam ook alle foto’s van de jubilarissen in het gemeentehuis, altijd volgens hetzelfde stramien:

 • mevrouw en mijnheer in het midden, trouwboek en envelloptje netjes recht
 • mijnheer moet mevrouw goed vastpakken
 • altijd drie foto’s, met altijd een stapje opzij tussen elke foto.
 • beetje smalend naar collega’s met een digitaal toestel.  Foto Michel is altijd trouw gebleven aan zijn Nikon “met filmtjes”
 • zat graag bij voor de taartjes en koffie

 

Het ga je goed, Foto Michel.  Dank voor de vele foto’s en je archief die je me vorig jaar gaf. Het ligt veilig en wel opgeslagen in het gemeentehuis.

 

 

Facebook Comments

Boeiboom. Magda eigenlijk?

Af en toe spoelen op ons strand wel eens boeien aan.  Op zich vind ik dat wel mooie voorwerpen, dus durf ik die wel eens meepierelen, eigenlijk

 

Nu, Daphbé is iets minder enthousiast om de gevonden boeien boven onze krib te hangen of er een keukentafel – verlichtingsarmatuur van te maken,   maar wie weet verzint ze nog.

Ik hang ze ondertussen op in een boom in de tuin.

Maar, magda eigenlijk, aangespoelde boeien meepierelen van op het strand?

Facebook Comments

Beraad.

Even serieus, nu.

— beraad —

De meerderheid beslist, dat is eigen aan een democratisch proces, en maar goed ook. Ook binnen lokale politieke partijen.  Er werd beslist dat beide huidige meerderheidspartijen DAS en CD&Vplus een kartellijst zullen vormen.

Ik heb steeds aangehouden dat ik dit geen goeie zaak zou vinden voor de democratie in mijn mooie gemeente. En blijf dat vinden.  En zal dus niet deelnemen aan het kartel DAS / CD&Vplus bij volgende verkiezingen in 2018.  Ook niet als onafhankelijke.

Dit is een weloverwogen keuze, geen bevlieging, geen berekening.  Lokale politiek is geen wiskunde maar wel een spiegel van waardering voor geleverde inspanningen en voorgestelde visies.  In die spiegel wil ik steeds rechtdoor kunnen kijken.

Enig beraad op persoonlijk politiek vlak is dus aan de orde.  Ondertussen wil ik hard, collegiaal en fideel blijven werken voor onze gemeente.  Met respect en waardering voor de collega’s binnen de bestuursploeg van De Panne maar wel met een ander perspectief.

Ten gepasten tijde zal ik verder reageren, ondertussen hul ik mij in mijn zomerjas der stilzwijgendheid betreffende dit onderwerp, in de wetenschap dat hiermee voorlopig gesteld werd wat ik wil stellen.

Facebook Comments

Nota-tje.

Nota’s nemen om iets niet te vergeten.

Om die nota dan ergens te leggen en niet meteen terug te vinden.

Om dan, eens teruggevonden, niet meer te weten waarover je een nota hebt gemaakt..

 

Zwijgt, mijn hoofd zit soms te vol.

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments

Lekkere poepe.

Dit huis is te groot om in alleen te zijn.

Tiezz en Lilo brachten de Krokusvakantie door bij hun Oma en Opa Kasteel in Normandië. Daphné is gisteren vertrokken om ze op te halen en blijft er het hele weekend.

En het is zaterdagmorgen, ofte de dag na de wissel in een nieuw samengesteld gezin. Storm, Zazoe en Pixie zijn de komende dagen bij hun mama.

Enkel honden Mira en Aiko en drie konijnen houden me gezelschap.

 

— Home Alone – a classic —

Stiekem verlang ik soms wel es om het huis even voor mij alleen te hebben.  Stilte, overzicht, geen overleg.  Minder om mee rekening te houden.  Doen en laten wat ik wil.  Me op voorhand voornemen om eens goed van sortie te gaan, daarna een pak Delichocs binnen te draaien en een stuk in de morgen te slapen.  Ha, een losgebroken vent!

 

Gisterenavond om 21h thuis, een pot yoghurt met fraisen in de zetel en deze morgen al om 06h liggen koekeloeren in m’n bedde, klaarwakker.  Keuken opgeruimd en m’n bureau roept. Yeah right, wreed losgebroken.

 

Dit huis is niet gemaakt om alleen in te zijn.  Dan verliest ’t de ziel en ik ook.

 

Breng gauw m’n twee kleinste kinderen mee, schat.  En ook je lekkere poepe, want jou mis ik het rapst.

 

Facebook Comments

Diefstal zand van het Marktschooltje valt mee.

Het Marktschooltje in De Panne.  Prachtige school met een prachtig team juffrouwen en hedentendage ook een meester, dacht ik.  Hoed af voor die mensen die dagdagelijks onze koters manieren, motoriek en kennis bijbrengen!

Ik probeer met mijn kinderen het record te verbreken “omter ’t langst onafgebroken kinderen hebben in het Marktschooltje”.  Momenteel zit ik al aan +- 11,5 jaar (Storm, Zazoe en Pixie zijn er al eventjes buiten) en ik heb met Tiezz en Lilo met plezier nog ergens een goeie 5 jaar te gaan.

De school is een zegen voor die kleine bengels. Hartje De Panne, ruime klassen en met een enorme zandbak als speelplaats.  Ik herinner me nog levendig de spelletjes die ik er met Stefaan Berquin, Dimitri Burki, Tom Boonefaes, Wim Backers en vele andere kornuiten (en vooral Elsje Tommelein) speelde.  Eigenlijk niets dan goeie herinneringen, niet in het minst aan juffrouw Christiane, Zuster Simonne, Mevrouw Devos, Juffrouw Nora, juffrouw Ludwien en Zuster elektriek .

— machtig —

Maar zo heel af en toe mompelen we hier ten huize ook wel eens over die zandbak.  Zeker met van die belhamels als die van ons die gelijk waar ’t hen uitkomt hun schoenen uittrekken.  Gelijk waar, maar niet buiten.

Met Tiezz heb ik deze avond eens uitgerekend hoeveel kg zand hij op een schooljaar hier uitkiepert:

— wetenschappelijk uitgevoerd —

 • 70g Is de oogst van vandaag. Misschien wel een zeer goeie oogst.
 • Een gemiddelde schooldag zoals er ongeveer 180 op een jaar zijn.
 • Soms mag je niet spelen in het natte zand of moet je in de speeltijd in de hoek staan: – 20%= 144 dagen.
 • 70 gr X 144 dagen= 10 kg 80gram, ofte driekwart emmer.
 • Het zand in oren, neuzen en andere kieren en gaten werd niet meegewogen.

Gesteld dat er ongeveer 100 kinderen in het marktschooltje zitten:

 • 100 X 10 kg= 1 ton zand per jaar .

Gesteld dat het Marktschooltje verzekerst al 80-90 jaar bestaat:

 • 85 jaar X 1 ton: 85 ton zand dat werd meegepiereld door de jaren heen.

Het soortelijk gewicht van zand is ongeveer 1.5, dus 80 ton is 53 m3.  Ik schat de zandbak 40 X 40m, dus 1600 m2.  Dat zou betekenen dat de zandbak 3 cm is gezakt omwille van via de kinderschoenen gestolen zand.

 

Hmmm, dat valt eigenlijk nog goed mee. ‘k Had eigenlijk verwacht dat er meer werd getsjoept.

 

Wie met eigen visies of bierkaartberekeningen het bovenstaande kan bekrachtigen, finetunen of weerleggen, en die zich daar überhaupt mee wil bezighouden: doe gerust: alles voor de wetenschap.

 

Leve de 150 jaar basisscholen Immaculata!  Binnenkort verschijnt een boek met de geschiedenis van de scholen.  Ik ben benieuwd!

Facebook Comments

Politieke graaiers.

Met enig leedvermaak, maar toch voornamelijk met degout en gefronste wenkbrauwen, volg ik de actualiteit betreffende de mandaten bekleed door lokale of nationale politiekers.

Hoewel ik me goed bewust ben van de regisserende, misleidende en opkloppende rol van de media, zijn en blijven de feiten de feiten.  Het is niet te verantwoorden dat politiekers, van welk formaat dan ook, duizenden euro’s bijeensprokkelen aan mandaten allerhande. Dat kan je onmogelijk nog als politiek bestempelen.  Da’s vaak gewoon “sprokkelen“.

Voornamelijk de intercommunales (een soort bedrijven die gerund worden door afgevaardigden uit de deelnemende gemeenten, een watermaatschappij is er een goed voorbeeld van)  kunnen er goed weg mee, me dunkt.  Er is een verschil tussen een maaltijd aangeboden krijgen na een algemene vergadering waar je gemeente of stad lid van is, en centen aangeboden krijgen voor pro-forma – vergaderingen van tien minuten.

Anderzijds vind ik dat je als politieker correct moet betaald worden voor het werk dat je verricht. En, enige nuance is op zijn plaats: vaak zijn die halfuur – durende vergaderingen het resultaat van langer studiewerk of voorbereidend werk dat niet wordt gezien.  Een vergoeding voor een gemeenteraadslid van 150 eur bruto vind ik bijvoorbeeld bijlange niet een juiste vergoeding voor wie terdege de dossiers bestudeert en daar zijn tijd of energie insteekt. Dat zijn bedragen die wel in zeer schril contrast staan tot de nettovergoeding van de kamervoorzitter van 16 000 eur per maand en tweeduust van Telenet voor een adviesje hier en daar.

Ik verdien ongeveer 2000 eur (-150 eur die wordt afgedragen aan de fractie) aan mijn schepenmandaat.  Ik loop daar niet mee te koop maar heb er ook geen probleem mee om dat te zeggen.  Ik werk er minstens 30 – 40 uren per week voor, steek er veel zorgen en beslommeringen in en laat er ook veel voor vallen.  En tot op vandaag nog steeds met erwt en ziele.  Verder heb ik geen betaalde mandaten en ik ben er ook geen vragende partij voor.

Als je als politieker mekkert dat je in de politiek niet voldoende verdient omdat je in de privé vééél meer zou kunnen verdienen, dan moet je maar in de privé gaan werken hé, denk ik dan.

 

De graaicultuur van politiekers, die veel te veel mandaten bekleden in allerhande intercommunales, verenigingen of instellingen en daar té goed aan verdienen, zorgt ervoor dat élke politieker in een slecht daglicht wordt gesteld.  Ook de hardwerkende, geïnteresseerde man of vrouw die aan lokale politiek doet omdat hij of zij het goed voorheeft met zijn of haar leefomgeving, al dan niet tegen een te lage of correcte vergoeding.  En daar krijg ik de vierkante schiete van.

Gelukkig heeft koningin Paola haar heup gebroken zodat de gazetten over iets anders kunnen beginnen.

Aie!

Facebook Comments